UPOSAŻENIE

      Strona główna
Konstytucja        Dyscyplina                               Służba         Państwo 

Kwaterunek     Emerytura   Uposażenie    Wolne

Wojsko w liczbach                                    Bezpieczeństwo                                        Uzbrojenie


Sprawy związane z uposażeniem regulują następujące akty prawne:

1. ustawa o służbie żołnierzy zawodowych z dn. 11.09.2003 r. aktualna na dzień 2014.01.01, (pdf jedn.), (Dz. U. 2003 nr 179 poz. 1750 pierw.), zbiór aktów zmieniających, zbiór aktów wykonawczych;
GRUPY UPOSAŻENIA
2. rozporządzenie MON w sprawie określenia grup uposażenia, (pdf zm.), (z dn. 22.03.2004 r.), (Dz. U. 2004 nr 50 poz. 487 pierw.), (Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1340 zm.)(wydane na podstawie art. 78 [1] );
3. rozporządzenie MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, (pdf jedn.), (z dn. 25.05.2004 r.) (Dz. U. 2004 nr 135 poz. 1453 pierw.), (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 36 zm.) (wydane na podstawie art. 78 [1] );
4. rozporządzenie MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką, (pdf pierw.), (z dn. 27.11.2008 r.), (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1396 pierw.), (Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1338 zm.),  (wydane na podstawie art. 130 [1] );
DODATKI
5. rozporządzenie MON w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, (pdf zm.), (z dn. 8.06.2004 r.), (Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1497 pierw.), (Dz.U. 2009 nr 42 poz. 343 zm.), (wydane na podstawie art. 80 [1] );
6. rozporządzenie MON w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, (pdf jedn.). (z dn.07.04.2004 r.), (Dz. U. 2004 nr 108 poz.1141 pierw.), (Dz. U. 2010 nr 122 poz. 832 zm.), (wydane na podstawie art. 88 [1] );
7. rozporządzenie MON w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych, (pdf jedn.), (z dn. 1.06.2010 r.), (Dz. U. 2010 nr 110 poz. 732 pierw.), (wydane na podstawie art. 46a [1] );
NAGRODY
8. rozporządzenie MON w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym, (pdf jedn.), (z dn. 26.02.2010 r.), (Dz.U. 2010 nr 41 poz. 240 pierw.), (wydane na podstawie art. 84 [1] );
9. rozporządzenie MON w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych, (pdf pierw.), (z dn. 11.05.2004 r.), (Dz. U. 2004 nr 127 poz. 1325 pierw.), (Dz. U. 2008 nr 38 poz. 218 zm.), (wydane na podstawie art. 85 [1] );
SŁUŻBA POZA GRANICĄ
10. rozporządzenie MON w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa, (pdf jedn.), (z dn.5.03.2010 r. ), (Dz.U. 2010 nr 41 poz. 243 pierw.), (wydane na podstawie art. 102 [1] );
PODRÓŻE SŁUŻBOWE
11. rozporządzenie MON w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe, (pdf jedn.), (z dn. 16.12.2009 r.), (Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1744 pierw.), (wydane na podstawie art. 86 [1] );
MIESZKANIOWE
12. rozporządzenie MON w sprawie wypłaty świadczenie mieszkaniowego, (pdf jedn.), (Dz.U. 2010 nr 116 poz. 776 pierw.), (wydane na podstawie art. 48d [2] );
13. rozporządzenie MON w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych, (pdf jedn.), (z dn. 30.04.2010 r.), (Dz.U. 2010 nr 87 poz. 565 pierw.), (wydane na podstawie art. 68 [1] ); wzory: uzasadnienie, dodatek za rozłąkę, codzienne dojazdy, przejazd raz w miesiącu;
URLOP
14. rozporządzenie MON w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych, (pdf jedn.), (z dn. 14.10.2009 r.), (Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1392 pierw.) (wydane na podstawie art. 87 [1] );
UMUNDUROWANIE
15. rozporządzenie MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (pdf jedn.), (z dn. 19.03.2010 r.), (Dz.U. 2010 nr 50 poz. 303 pierw.), (wydane na podstawie art. 66 [1] ).


Poniższe dwa akty urzędowe określają średnią wielkość uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego:

A. rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych, (z dn. 03.10.2007 r.), (Dz. U. 2007 nr 219 poz. 1624 zm.), (wydane na podstawie art. 71 [1] );
B. USTAWA BUDŻETOWA na 2010 r., art. 15.ust.1.pkt 2.d., (z dn. 22.01.2010 r.).

W ustawie budżetowej na 2010 r. określono wielkość kwoty bazowej na 1523,29 PLN. Wielokrotność kwoty bazowej od podwyżki w 2015 r. wynosi 2,95. Po pomnożeniu otrzymujemy przeciętną pensję brutto żołnierza 1523,29 PLN*2,95= 4493,7 PLN.

Podwyżki z ostatnich lat:

2012.07.01 - dodano 300 zł dodatku za wysługę do uposażenia żołnierza.
2015.01.01 - zwiększono szybkość nabywania dodatków za wysługę do uposażenia żołnierza (do 15 lat co trzy lata 3 %,  od 15 do 35 lat co rok 1 % więcej).
2016.01.01 - zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej do 2,95 (i włączenie 300 zł z dodatku za wysługę do uposażenia zasadniczego żołnierza).
plan 2017.01.01 - zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej do 3,20.


Obliczanie uposażenia i długości wysługi (program JavaScript):

Ilość lat służby: , grupa uposażenia:  , koszty przychodu dla:
Jeśli masz jakiś dodatek o charakterze stałym, możesz go tutaj wpisać PLN brutto, zostanie uwzględniony przy liczeniu emerytury w zależności od ilości lat przez jaki go dostajesz:
Twoja miesięczna pensja wynosi (po podwyżce 2017.01.01 - wskaźnik kwoty bazowej = 3,20):
  PLN brutto, oraz    PLN netto - Oblicz emeryturę dla swojej pensji (jeśli masz mniej niż 15 lat służby program wykona obliczenia dla 40% podstawy emerytury).
(BTW. Jeśli ktoś przekroczy w ciągu roku II próg podatkowy to uposażenie zostanie mu obniżone, ja podaję tu jedynie średnie uposażenie liczone na cały rok).
Następna podwyżka może w 2018 roku ;-)
  PLN brutto, oraz    PLN netto.

Jeśli zamierzasz odejść na emeryturę wcześniej koniecznie skontaktuj się z WBE w sprawie wyliczenia wysługi.
Początek służby wojskowej: rok, miesiąc, dzień.   Jeśli wpiszesz z lewej strony datę rozpoczęcia służby, to pod tym linkiem zawsze znajdziesz obliczenia dla swoich danych.
Minęło już: + , lub dni, lub godzin lub minut lub sekund.
Do 15 lat służby pozostało:    ,  lub       dni, lub godzin,
Do 28,5 lat służby pozostało: ,  lub       dni, lub godzin.


Należności finansowe otrzymywane przez żołnierza:

MIESIĘCZNE:
- uposażenie zasadnicze w wysokości określonej przez [3] wraz z dodatkiem za wysługę określonym procentowo w [5], zależy od stanowiska i ilości lat służby w wojsku, powyżej w tabeli można je obliczyć dla różnych przypadków;
- dodatkowe uposażenie roczne w wysokości pensji z poprzedniego roku, tzw. trzynastka, wypłacana w okolicy marca;
MIESIĘCZNE nie dla każdego:
- różnego rodzaju dodatki, obejmujące różne grupy żołnierzy, np. dodatki dowódcze (od dowódcy kompanii wzwyż), dla pilotów, płetwonurków, obsług samolotów, za pełnienie nieetatowej funkcji, itp. Liczba żołnierzy objęta tymi dodatkami nie jest zbyt liczna., a wysokość większości dodatków zawiera się w przedziale 40-200 zł.
- dodatek mieszkaniowy od około 360 zł do 900 zł (dotyczy żołnierzy którym wojsku w inny sposób nie pomogło mieszkaniowo).
ROCZNE:
- gratyfikacja urlopowa w wysokości 0.35*(ilość osób w rodzinie)*3200 PLN(brutto) = 1120 PLN brutto na osobę= ok. 920 PLN netto/osobę
- równoważniki za wyekwipowanie i umundurowanie niewydane w naturze, tzw. mundurówka, wydawana raz w roku w okolicy kwietnia w wysokości ok. 2000 zł. Służy do uzupełniania braków ekwipunku i mundurów nie otrzymywanych w naturze. Dokładniej opisane w [14];
- równoważnik za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów mundurowych, tzw.oszczędności mundurowe, raz w roku w okolicy kwietnia. 97,25 zł za mundur wyjściowy oficerski wzór 92, 91 zł za mundur letni oficerski wzór 92, 149,60 zł za płaszcz sukienny oficerski(dla MW - 230,80 zł). Razem maksymalnie: 337,85 zł (dla MW - 419,05 zł). Aby otrzymać oszczędności mundurowe należy przez 4-5 lat posiadać jeden z wymienionych sortów i nie wymienić go na nowszy. Stąd szacunkowo 1/3 żołnierzy dostaje oszczędności mundurowe. Dokładniej opisane w [14];
OKAZJONALNE:
- nagrody jubileuszowe(75% po 20 latach czynnej służby, 100% po 25 latach, 150% po 30 latach, 200% po 35 latach i 300% po 40 latach służby). Na podstawie art. 85 [1] );
- nagrody i zapomogi, biorąc po uwagę budżet MON i liczbę żołnierzy średnio na 1 żołnierza wychodzi w ciągu roku 400 zł netto, jednak podział nie jest po równo i na wyższych szczeblach nagrody są wyższe, a na niższych niższe.Szacunkowo jednak można założyć, że większość żołnierzy otrzymuje z tego tytułu w ciągu roku do 600 zł nagród i zapomóg.
- dodatki za pełnienie nieetatowych służb, 50 PLN brutto za każdą służbę (41 PLN netto), można przyjąć, że miesięcznie żołnierz pełni 2-5 służb, co daje 82-205 zł miesięcznie.


UWAGA: zmieniłem treść rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dodając do niego stopnie wojskowe dla większej czytelności. Połączyłem w ten sposób rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego [3] z rozporządzeniem w sprawie określenia grup uposażenia [2].Legenda:
Jak zwykle przypominam, że oficjalnym źródłem poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej jest Dziennik Ustaw. W internecie oficjalną stroną jest www.rcl.gov.pl strona Rządowego Centrum Legislacji.
Na początku każdej strony znajduje się wykaz aktów prawnych powiązanych z danym działem. Odwołania w tekście "[1]" dotyczą właśnie numerów jakie nadałem tym aktom prawnym we wspomnianym wykazie. Jednocześnie są to linki do tych aktów prawnych.
Linki zawarte w nazwie aktu prawnego dotyczą wersji doc na moim serwerze, są to wersje jednolite według mojego własnego opracowania i mogą zawierać błędy. Czasem dodaje w nich informację dodatkowe ułatwiające korzystanie z nich.
(pdf jedn.) - oznacza linka do dokumentu w postaci aktualnej i jednolitej w formie pliku pdf ze stron ISAP.
(pdf pierw.) - oznacza linka do dokumentu w postaci pierwotnej, bez zmian późniejszych (pierwsze ogłoszenie całości aktu) w formie pliku pdf ze stron ISAP.
(pdf zm.) -
oznacza linka do ostatniej zmiany aktu prawnego w formie pliku pdf ze stron ISAP.
MON - Ministra Obrony Narodowej.
ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych.
(z dn. ....) - określa datę wydania aktu, nie data zmiany aktu, tylko data jego pierwszego wydania, czyli tzw. data wydania rozporządzenia pierwotnego.
Dz. U. .... pierw. - określa numer i pozycję w Dzienniku Ustaw rozporządzenia pierwotnego.
Dz. U. .... zm.
- określa numer i pozycję w Dzienniku Ustaw ostatniego aktu wprowadzającego zmiany.

Liczba odwiedzin to:

Prowadzę następujące strony internetowe:

Strona o przepisach prawnych, wojsku, uposażeniu, emeryturze, kwaterunku itp. http://www.piotrjuszczyk.pl/
Strona związana z genealogią miejscowości Wąchock http://wachock.piotrjuszczyk.pl/
Strona związana z genealogią mojej rodziny http://juszczyk.piotrjuszczyk.pl/
Dziesiątki tysięcy zdjęć z cmentarzy z całej Polski http://cmentarze.piotrjuszczyk.pl
Strona związana z komputerami, programami, szeroko pojętą informatyką… i moimi zainteresowaniami http://thikim.pl/
Ostatnia aktualizacja miała miejsce o 03:46:56 2016-12-07

Kontakt do mnie znajduje się poniżej. Każdą sugestię dotyczącą strony przemyślę. Jednak nie udzielam porad prawnych - bo ani nie jestem prawnikiem ani nie mam na to czasu, ani się na tym nie znam. Łatwo jest zadać pytanie: czy należy mi się odprawa?, ale samemu poszukać to się wielu ludziom nie chce. I zaczyna się wymiana korespondencji i mozolne ustalanie stanu faktycznego, a potem ja siedzę i szukam w aktach prawnych czy się należy czy nie. Nie mam na to czasu, żeby za kogoś odwalać czarna robotę, jak jemu samemu się nie chce. W takich sprawach polecam forum nfow.pl gdzie jest wiele osób i chętnie pomagają, ale zanim od innych się czegoś zacznie wymagać to należy od siebie zacząć. Zbieram tutaj różnene akty prawne, aby ludzie mogli je sobie przeglądać i samemu interpretować co i jak.2010 © Copyright by Piotr Juszczyk