EMERYTURA

      Strona główna
Konstytucja        Dyscyplina                               Służba         Państwo 

Kwaterunek     Emerytura   Uposażenie    Wolne

Wojsko w liczbach                                    Bezpieczeństwo                                        Uzbrojenie


Sprawy związane z emeryturą regulują następujące akty prawne:

1. ustawa o służbie żołnierzy zawodowych, (pdf jedn.), (z dn. 11.09.2003r.), (Dz. U. 2003 nr 179 poz. 1750 pierw.), (Dz. U. 2011 nr 22 poz. 114 zm.), zbiór aktów wykonawczych;
2. ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, (pdf jedn.), (z dn. 10.12.1993 r.), (Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36 pierw.), (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745 zm.), zbiór aktów wykonawczych;

3. rozporządzenie MON w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego, (pdf zm.), (z dn. 29.04.2004 r.), (Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1147 pierw.), (Dz.U. 2010 nr 27 poz. 137 zm.), (wydane na podstawie art. 40b [2];
4. rozporządzenie MON w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi, (pdf jedn.), (z dn. 24.06.2009 r.), (Dz.U. 2009 nr 107 poz. 890 pierw.), (wydane na podstawie art. 27 [2];
5. rozporządzenie MON w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, (pdf zm.), (31.03.2003 r.), (Dz.U. 2003 nr 62 poz. 567 pierw.), (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 425 zm.), (wydane na podstawie art. 20 [2];
6. rozporządzenie MON w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin, (pdf pierw.), (z dn. 23.02.2004 r.), (Dz.U. 2004 nr 67 poz. 618 pierw.), (Dz.U. 2008 nr 61 poz. 381 zm.), (wydane na podstawie art. 37 [2].

Projekt nowego systemu emerytalnego.pdf (aktualizacja 2012.01.10!):

Projekt nowego systemu emerytalnego 2012.03.08.pdf
Wersja po porozumieniu 2012.04.20.pdf


Całość: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/21815
Od 2013.01.01 obowiązuje nowy system emerytalny dla nowo wstępujących żołnierzy.
                                                                    Praktycznie wstępujący do wojska żołnierz musi przesłużyć 35 lat żeby myśleć o jakiejkolwiek emeryturze !!!!
W przybliżeniu można powiedzieć, że ma on wyglądać następująco:
1. Konieczność spełnienia jednocześnie dwóch warunków w chwili zwolnienie: minimum 25 lat służby i minimum 55 lat życia.
2. W przypadku zwolnienia nie z winy żołnierza wystarczy tylko 25 lat służby do dostania emerytury po 55 roku życia.
3. Wzrost o 3% za każdy rok po 25 latach służby, począwszy od 60% aż do 75% dla 30 lat.
4. Pozostają procenty (0,5%/miesiąc) za działania w strefie wojny.
5. Podstawa emerytury liczona jako średnia z wskazanych przez żołnierza 3
lat (średnia ta jest liczona tak że obniża efekt wzrostu pensji w wyniku awansu ale zachowuje wzrost pensji w wyniku podwyżki).
6. Brak możliwości doliczenia do emerytury 15 % za inwalidztwo związane ze służbą dotknie wszystkich, zarówno obecnie służących jak i nowych?Nie jest to jasne.
7. Dodatki o charakterze stałym pozostają? Nie jest to jasne.

Emerytura (stara-jeszcze obowiązująca, nowa-nad którą obecnie pracuje rząd):

Żołnierz zawodowy może przejść na emeryturę po minimum 15 latach służby. Otrzymuje wtedy 40% podstawy którą jest uposażenie zasadnicze na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz z dodatkami o charakterze stałym i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego.
Za każdy rok powyżej 15 lat służby emerytura żołnierza jest zwiększana o 2,6 %. Liczą się lata (2,6 %) i pełne miesiące (0,2166(6) %). Daje to następujący % do emerytury:

Tab. 1 Porównanie starej i nowej emerytury.

Stara
Nowa

Stara
Nowa

Stara
Nowa

Stara
Nowa
15 lat 
40 %
0 %
20 lat
53  %
0 %
25 lat
66 %
60 %
29 lat
75 %
72 %
16
42,6 %
0 %
21
55,6 %
0 %
26
68,6 %
63 %
30
75 % 75 %
17
45,2 %
0 %
22
58,2 %
0 %
27
71,2 %
66 %
31
75 % 75 %
18
47,8 %
0 %
23
60,8 %
0 %
28
73,8 %
69 %
32
75 % 75 %
19
50,4 %
0 %
24
63,4 %
0 %
28,5
75 %
70,5 %
33
75 % 75 %
Stara: po 28 latach i 6 miesiącach osiągamy maksymalny wymiar czyli 75 %
Nowa: po 30 latach 75 %.

Maksymalna wartość emerytury to 75 %. Jest to tzw. pełna emerytura i żołnierz najpóźniej osiąga ją po 28 latach i 6 miesiącach służby.

Zmniejszenie wypłacanej emerytury (podstawa art. 40 [2]) :
Żołnierz-emeryt, który nie osiągnął pełnej emertury (bez podwyższenia z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą wojskową +15%) w przypadku podjęcia pracy  musi się liczyć z tym, że jego emerytura może być zmniejszona:
- jeżeli zarobki przekroczą 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał (ogłaszanego przez Prezesa GUS) następuje zmniejszenie emerytury o 25 % jej wysokości;
- jeżeli zarobki mieszczą się pomiedzy 70 a 130 % przeciętnego wynagrodzenia kwota zmniejszenia mieści się w przedziale 0-25% wysokości emerytury;
- jeżeli zarobki są niższe niż 70 % przeciętnego wynagrodzenia to emerytura nie ulega zmniejszeniu.
Poniżej program oblicza zmniejszenie emerytury.

Ważne daty dla żolnierza zawodowego:

10 lat służby zawodowej - uzyskujemy prawo do 12 pensji zamiast emerytury wypłacanej przez rok od zwolnienia (przy wypowiedzeniu na własny wniosek i przy >15 lat służby wojskowej) .
15 lat służby wojskowej - po tylu latach uzyskujemy prawo do odejścia na emeryturę w wysokości 40 %.
20 i 25 lat służby wojskowej - nasza emerytura rośnie dla tych wartości prawie 2 razy więcej niż dla innych lat.
28,5 lat służby wojskowej - po tylu latach uzyskujemy prawo do pełnej emerytury w wysokości 75 %, odpowiednie dodatki mogą ten czas skrócić. Powyżej tej wartości nasza emerytura będzie rosła o wiele wolniej.
35 lat służby wojskowej - ostatni raz wzrasta nasza pensja za wysługę.

AKTUALIZACJA:
- dodałem nowe stawki uposażenia obowiązujące od 2017 roku.
Uposażenie i emerytura (dane podane tutaj zostaną użyte do liczenia emerytury):
Ilość lat służby: i miesięcy, , koszty przychodu dla:
Jeśli masz jakiś dodatek o charakterze stałym, możesz go tutaj wpisać PLN brutto, zostanie uwzględniony przy liczeniu emerytury w zależności od ilości lat przez jaki go dostajesz: =

Twoja miesięczna pensja wynosi (po podwyżce od 2017 - wskaźnik kwoty bazowej = 3,20):
  PLN brutto, oraz    PLN netto
Po następnej podwyżce być może w 2018 r.:
  PLN brutto, oraz    PLN netto.

Jeśli zamierzasz odejść na emeryturę wcześniej koniecznie skontaktuj się z WBE w sprawie wyliczenia wysługi!! Dodatkowo polecam posłużyć miesiąc dłużej aby jednostka miała czas na naliczenie dodatku za wysługę jeśli się zwiększa. Przykładowo, odchodzę kończąc 20 lat służby, z jednostki muszę zabrać zaświadczenie o wielkości uposażenia, jeśli zwolnią Cię za wcześnie to nie będzie decyzji o naliczeniu 20 % za wysługę i podstawa emerytury będzie mniejsza.
Początek służby wojskowej: rok, miesiąc, dzień.   Jeśli wpiszesz z lewej strony datę rozpoczęcia, to pod tym
linkiem zawsze znajdziesz obliczenia dla swoich danych.
Minęło już: + , lub dni, lub godzin lub minut lub sekund.
Do 15 lat służby pozostało:    ,     lub    dni, lub godzin,
Do 28,5 lat służby pozostało: ,     lub    dni, lub godzin.

Wyjaśnienia:
Brutto=surowy, całkowity, bez odrzucenia czegokolwiek, jest to pensja bez odliczenia składek.
Netto=czysty, jest to pensja po odliczeniu składek, pensja na rękę, cena towaru bez podatku.
Używamy kropek nie przecinków do oddzielenia części dziesiętnej, nie piszemy "PLN", "zł" ani żadnych dodatkowych znaków poza potrzebnymi liczbami.
Jasne tła pól oznaczają, że w danym miejscu można coś wpisać. Ciemne oznaczają, że wyświetli się tam wynik obliczeń.
 
Podaj swoje uposażenie BRUTTO jeśli jest inne niż wyliczonePLN (bez dodania nagrody rocznej) i dodatki o charakterze stałym liczone do emerytury.
Dodaj lata na urlopie wychowawczym: lat.
Dodaj pół roczny okres wypowiedzenia: Licz z dzisiejszym terminem odejścia Dodaj pół roczny okres wypowiedzenia
Dotyczy tylko żołnierzy którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 r.:
Praca (lata z cywila) przed służbą:
-lata okresów składkowych poprzedzających służbę: lat, lata okresów nieskładkowych poprzedzających służbę: lat.
Ponadto żołnierze ci po ukończeniu 50/55 (kobiety/mężczyźni) roku życia albo gdy są inwalidami mogą doliczyć sobie lata przypadające po zwolnieniu ze służby.

Inwalidztwo pozostające w związku z pełnieniem służby (do 15% w przypadku inwalidztwa): %

Podaj lata i miesiące, jeśli spełniasz poniższe warunki podwyższenia emerytury za:
1. każdy rok służby pełnionej bezpośrednio (2% za rok): lat.
- w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych lub w składzie załóg okrętów podwodnych,
- w charakterze nurków i płetwonurków lub przy zwalczaniu fizycznym terroryzmu.
2. każdy rok służby pełnionej bezpośrednio (1% za rok):  lat.
- w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach lub w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających,
- w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, w służbie wywiadowczej za granicą, lub w oddziałach specjalnych.
3. każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych(0,5% za miesiąc): miesięcy.

Emerytura stara: Podstawa emerytury to:  BRUTTO =
NETTO, Procenty: %, Wysokość emerytury to: BRUTTO = NETTO.
Emerytura nowa: Podstawa emerytury to:  BRUTTO =
NETTO, Procenty: %, Wysokość emerytury to: BRUTTO = NETTO.

Zmniejszenie emerytury: Dorabiam na emeryturze BRUTTO PLN, po zmniejszeniu zostaje mi emerytura: netto.
Muszę zarabiać na niepełnej emeryturze mniej niż: BRUTTO PLN, aby nic mi nie zabierali emerytury.
Jeśli zarobię więcej niż: BRUTTO PLN, to zabiorą mi 25% emerytury.
gdzie: przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2014 r. = BRUTTO PLN.
           kwota maksymalnego zmniejszenia emerytury = BRUTTO PLN.

Obliczanie należności przy odejściu (opisane w artykułach 94-97 [1]):
Określ sposób zwolnienia:
Sposoby zwolnienia określa artykuł 111 (nakaz zwolnienia) oraz 112 (możliwość zwolnienia). Ze względu na małą ilość miejsca skracałem tekst punktów i pełnego brzmienia sytuacji w której zwalnia się żołnierza należy szukać w ustawie.

Określ rodzaj służby: , ilość lat służby zawodowej (bez form równorzędnych):
Liczba dni niewykorzystanego urlopu:
Wybierz rodzaj gospodarstwa: , sam/-a czy z małżonką/-kiem? , ilość dzieci na utrzymaniu: , uprawnienia:
Ilość norm = .

Należności przy zwolnieniu, określone są przez artykuły 94 - 97 ustawy o służbie żołnierzy zawodowych [1].

Wszędzie podane są kwoty netto, (na rękę).
Art 94.1 Odprawa związana ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:.....  PLN
Art 95.1 12 pensji przez rok zamiast emerytury, można pobrać jednorazowo:..... PLN

z tym, że po zabraniu przez WBE 29 % od 12 pensji możesz odzyskać 7,75%:.... 
(uwaga!!. Jeśli masz mniej niż 10 lat służby zawodowej-bez form równorzędnych, to 12 pensji Ci nie przysługuje przy wypowiedzeniu na Twój wniosek).
Art 95.2 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:............................................... PLN
Art 95.3 Dodatkowe uposażenie roczne za rok zwolnienia ze służby:................. PLN
Art 95.5 Gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze słuzby:.. PLN
Art 95.6 Zwrot kosztów przejazdu żołnierza i rodziny, i kosztów transportu:........ PLN
Nie do obliczenia. Liczymy koszty przejazdu żołnierza i rodziny do wybranego miejsca zamieszkania, do tego koszty transportu urządzenia domowego na tej trasie. Wartość należności zależy od liczby osób, odległości, ceny transportu.
Odprawa mieszkaniowa: 1,66* ilość_norm* 12(16) m2* 4063 zł* %wysługi =    PLN (
do wysługi dla odprawy mieszkaniowej dodaję 1 rok ponieważ każdy rozpoczęty rok liczy się jako pełny, ale trzeba ten rok rozpocząć)
(zwolniona z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust.1 pkt. 49 ustawy o podatku dochodowym, 12(16) m2 to norma powierzchni przypadająca na jedną osobę rodziny z tym, że jeśli żołnierz jest samotny to przyjmuje się 16 m2).
3961 zł to wskaźnik GUS - cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, ogłaszany w drugiej połowie drugiego miesiąca po każdym kwartale, link ).

Nagrody jubileuszowe
: otrzymuje się je za lata służby, a nie za odejście z wojska: PLN.
(otrzymujemy nagrodę jubileuszową jeśli w dniu zwolnienia brakuje nam nie więcej niż 12 miesięcy do daty jej przyznania, czyli prawie rok wcześniej niż gdybyśmy dalej służyli, nagrodę jubileuszową obliczam tylko w przypadkach kiedy może być uznana za należność przy odejściu, czyli przykładowo: nagrodę jubileuszową 100% pensji obliczam dla żołnierza z 24 i 25 latami służby w chwili zwolnienia, bo tylko taki żołnierz otrzyma ją niemal równocześnie z odejściem).

Suma należności przy odejściu łącznie z odprawą mieszkaniową: , i bez odprawy mieszkaniowej: PLN.

Kontakt do mnie znajduje się na stronie głównej. Każdą sugestię dotyczącą strony przemyślę. Natomiast z góry uprzedzam, nie jestem w stanie każdemu pomóc z osobna i na prośby takie raczej nie będę odpowiadał. Od tego są fora internetowe, takie jak nfow.pl gdzie wiele osób jest w stanie poradzić sobie z taką ilością pytań i po drugie taka wiedza wspólna jest większa niż wiedza jednej osoby. Strona ma dość czytelny według mnie przekaz. Zebrałem tutaj różne akty prawne, abyście mogli je sobie ściągnąć i samemu interpretować co i jak.
Legenda:
Jak zwykle przypominam, że oficjalnym źródłem poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej jest Dziennik Ustaw. W internecie oficjalną stroną jest www.rcl.gov.pl strona Rządowego Centrum Legislacji.
Na początku każdej strony znajduje się wykaz aktów prawnych powiązanych z danym działem. Odwołania w tekście "[1]" dotyczą właśnie numerów jakie nadałem tym aktom prawnym we wspomnianym wykazie. Jednocześnie są to linki do tych aktów prawnych.
Linki zawarte w nazwie aktu prawnego dotyczą wersji doc na moim serwerze, są to wersje jednolite według mojego własnego opracowania i mogą zawierać błędy. Czasem dodaje w nich informację dodatkowe ułatwiające korzystanie z nich.
(pdf jedn.) - oznacza linka do dokumentu w postaci aktualnej i jednolitej w formie pliku pdf ze stron ISAP.
(pdf pierw.) - oznacza linka do dokumentu w postaci pierwotnej, bez zmian późniejszych (pierwsze ogłoszenie całości aktu) w formie pliku pdf ze stron ISAP.
(pdf zm.) -
oznacza linka do ostatniej zmiany aktu prawnego w formie pliku pdf ze stron ISAP.
MON - Ministra Obrony Narodowej.
ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych.
(z dn. ....) - określa datę wydania aktu, nie data zmiany aktu, tylko data jego pierwszego wydania, czyli tzw. data wydania rozporządzenia pierwotnego.
Dz. U. .... pierw. - określa numer i pozycję w Dzienniku Ustaw rozporządzenia pierwotnego.
Dz. U. .... zm.
- określa numer i pozycję w Dzienniku Ustaw ostatniego aktu wprowadzającego zmiany.

Liczba odwiedzin to:

Prowadzę następujące strony internetowe:

Strona o przepisach prawnych, wojsku, uposażeniu, emeryturze, kwaterunku itp. http://www.piotrjuszczyk.pl/
Strona związana z genealogią miejscowości Wąchock http://wachock.piotrjuszczyk.pl/
Strona związana z genealogią mojej rodziny http://juszczyk.piotrjuszczyk.pl/
Dziesiątki tysięcy zdjęć z cmentarzy z całej Polski http://cmentarze.piotrjuszczyk.pl
Strona związana z komputerami, programami, szeroko pojętą informatyką… i moimi zainteresowaniami http://thikim.pl/
Ostatnia aktualizacja miała miejsce o 15:08:54 2016-12-23

Kontakt do mnie znajduje się poniżej. Każdą sugestię dotyczącą strony przemyślę. Jednak nie udzielam porad prawnych - bo ani nie jestem prawnikiem ani nie mam na to czasu, ani się na tym nie znam. Łatwo jest zadać pytanie: czy należy mi się odprawa?, ale samemu poszukać to się wielu ludziom nie chce. I zaczyna się wymiana korespondencji i mozolne ustalanie stanu faktycznego, a potem ja siedzę i szukam w aktach prawnych czy się należy czy nie. Nie mam na to czasu, żeby za kogoś odwalać czarna robotę, jak jemu samemu się nie chce. W takich sprawach polecam forum nfow.pl gdzie jest wiele osób i chętnie pomagają, ale zanim od innych się czegoś zacznie wymagać to należy od siebie zacząć. Zbieram tutaj różnene akty prawne, aby ludzie mogli je sobie przeglądać i samemu interpretować co i jak.2010 © Copyright by Piotr Juszczyk